Документи

2022/2023

Училищни документи

Стратегия за развитие
План за действие към стратегията
ПРАВИЛНИЦИ
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Превенция на ранно отпадане на ученици от училище
Правилник за пропускателния режим
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Етичен кодекс
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Годишен план за дейността на училището
План за повишаване на грамотността
Програма за превенция за ранно напускане от училище
Училищна програма за целодневна организация на обучението
Училищна програма за противодействие на насилието, училищен тормоз между деца и ученици в училище и справяне в случаи на насилие
ПЛАНОВЕ
План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
План за работа на училищната по БДП
Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици
Мерки за повишаване качеството на образование
Правила за допускане на родители и външни лица в двора и сградата на училището
Заявление за записване на ученици II- VII клас
Защита на личните данни
Електронен дневник