Документи

Училищни документи за учебната 2023/2024 година

Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие
Програма за превенция за ранно напускане от училище
План за дейността на училищна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Етичен кодекс
Правилник при зимни условия
Правилник за вътрешен трудов ред
Правилник за пропускателния режим
Дневен режим

Училищни документи за учебната 2022/2023 година

Стратегия за развитие
План за действие към стратегията
ПРАВИЛНИЦИ
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Превенция на ранно отпадане на ученици от училище
Правилник за пропускателния режим
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Етичен кодекс
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Годишен план за дейността на училището
План за повишаване на грамотността
Програма за превенция за ранно напускане от училище
Училищна програма за целодневна организация на обучението
Училищна програма за противодействие на насилието, училищен тормоз между деца и ученици в училище и справяне в случаи на насилие
ПЛАНОВЕ
План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
План за работа на училищната по БДП
Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици
Мерки за повишаване качеството на образование
Правила за допускане на родители и външни лица в двора и сградата на училището
Заявление за записване на ученици II- VII клас

ДЗЛД

Обработка лични данни
Електронен дневник