Документи

2020/2021

Училищни документи

Стратегия за развитие
Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Училищна програма за целодневна организация на обучението
Етичен кодекс
Превенция на ранно отпадане на ученици от училище
Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици
Училищна програма за противодействие на насилието, училищен тормоз между деца и ученици в училище и справяне в случаи на насилие
Правилник за пропусквателния режим
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правила за допускане на родители и външни лица в двора и сградата на училището
Правилник за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
План при зимни условия
https://4ou-montana.com/wp-content/uploads/2021/10/План-при-зимни-условия.pdfhttps://4ou-montana.com/wp-content/uploads/2021/10/План-при-зимни-условия.pdf">Прегледайте
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Заявление за записване
Електронен дневник