Документи

2020/2021

Училищни документи

Стратегия за развитие
Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици и за намаляване на отъсъствията по неуважителни причини
Правилник за пропусквателния режим
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правила за допускане на родители и външни лица в двора и сградата на училището
Етичен кодекс
Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността на училището
Правилник за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищна програма за противодействие на насилието, училищен тормоз между деца и ученици в училище и справяне в случаи на насилие
План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Училищна програма за целодневна организация на обучението
Правилник за вътрешния трудов ред
https://4ou-montana.com/wp-content/uploads/2020/09/Правилник-за-вътрешния-трудов-ред-09.2020.pdf">Прегледайте
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Заявление за записване
Електронен дневник