Информационни услуги

Информационни услуги
В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ ИВАН ВАЗОВ” ГР. МОНТАНА,  публикува:

1. Информация по предоставянето на услугите.
2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.
Отчет за 2021г.на постъпилите в IV ОУ ,,Иван Вазов"-Монтана, заявления по реда за достъп до обществена информация
Електронен дневник