Графици

2022/2023

I-ви срок

График за провеждане на консултации с ученици
График за провеждане на входни нива (входна диагностика)
График за провеждане на контролни работи
График за дежурства
График за класните работи
Дневен режим

II-ри срок

График за провеждане на консултации с ученици
График за провеждане на изходнинива (изходна диагностика)
График за провеждане на контролни работи
График за дежурства
График за класните работи
График за родителски срещи
Електронен дневник