В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ ИВАН ВАЗОВ” ГР. МОНТАНА ,  публикува:

  1. Информация по предоставянето на услугите.
  2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Приложения:

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

2.Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава