ВАЖНО!Информация прием на уч-ци с хрон.заболявания

ВАЖНО!!!

ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПИСМО ОТ РУО – МОНТАНА С  ИЗХ. № РД-20-337/13.04.2020 г.-ТУК

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ  ПАРАЛЕЛКИ  В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ-ТУК

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –Обява

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ И В ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Заявление образез-2020г.

Facebook Comments