Ученически съвет

Print This Page

      уус    

   П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

   на Училищния ученически съвет

 

 

 

 

І. Общи условия

 Чл. 1 Училищният ученически съвет /УУС/ е форма на самостоятелна организация и самоуправление на учениците.

 Чл. 2 УУС работи в съответствие със Закона на народната просвета, училищния правилник, училищните планове и плана за дейността на УУС.

 Чл. 3 УУС е под ръководството на учител консултант.

 Чл. 4 Решенията на УУС имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали да се включат в предложените инициативи.

 Чл. 5 Всеки ученик има право да внесе предложения за определени инициативи или мероприятия в УУС, независимо дали е негов член, както и да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи.

 Чл. 6 Пред  УУС с инициативи и предложения могат да излизат училищното ръководство, учителят консултант. Същите нямат право на глас при вземането на решения.

 Чл. 7 Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.

 Чл. 8 Основни цели на УУС:

ал. 1 Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на ОВП в училище и издигане авторитета му посредством обединяване на усилията на ученици и учители, училищно ръководство, държавни и общински органи и законоустановените неправителствени органи и организации.

 ал. 2 Превръщане на УУС в център за инициативи в социалния живот на общоучилищния колектив.

 ал. 3 УУС дава възможност на всеки ученик да поеме конкретни отговорности и да участва в процеса на управление и самоуправление.

 ал. 4 Участва в създаването и реализирането на образователни програми по проблемите на учениците в следните съдържателни аспекти: НП „Участвай и променяй”, здравно образование, мирно решаване на конфликти и умения за водене на спор, превенция на зависимостите / наркомании, алкохол, тютюнопушене/, противодействие на агресивността и превенция на трафика на хора.

 ал. 5 Популяризира постиженията на учениците от училището в различни области и дейности.

 ал. 6 Поощрява с материални и морални награди високи постижения на учениците в учебни и извънучебни дейности.

ал. 7 Създаване на условия за формиране на „банка” за идеи, инициативи и средства, които да помагат за реализирането на учебните и извънучебните дейности.

ІІ. Управление

Чл. 1 УУС се ръководи от Председател, който заема поста в продължение на една година.

 ал. 1 Всеки ученик от V до VІІ клас може да подаде своята кандидатура за Председател.

 ал. 2 За Председател не може да бъде избран ученик с направени многобройни извинени и над пет неизвинени отсъствия, с успех по-нисък от мн. Добър /5.00: и с поведенчески проблеми.

 ал. 3 Председателят се избира в началото на учебната година с явно гласуване на УУС.

 ал. 4 В случай на отстраняване на Председателя от длъжност /оставка или неспособност да изпълнява служебните си задължения/, поста му заема Заместник председателят.

 ал. 5 Председателят на УУС има право да присъства на педагогически съвет само при покана от председателя на съвета и задължително в случаите , когато се разглежда преместването на ученик в друго учебно заведение.

Чл.2 УУС избира един зам. Председател ,който заема поста в продължение на една учебна година.

 ал.1 Всеки ученик може да подаде своята кандидатура за зам. председател ,ако е ученик от 6 до 7 клас.Същият е длъжен да представи проектопрограма за работа на УУС за една година.

 ал.2. Изборът на зам.председател се извършва в началото на всяка учебна година чрез явно гласуване.

Чл.2. УУС избира двама Заместник председатели,по един за всяка една от смените,съответно 6-9 и 10-11 класове,които заемат поста си в продължение на една година.

 ал.1. Всеки ученик може да подаде своята кандидатура за заместник председател,ако е ученик от 6-11 клас.Когато ученикът не е член на УУС ,то той представя на съвета своя програма за работа.Същият е длъжен да представи проектопрограма за работа на УУС за две години.

 ал.2. Избора на Заместник председатели се извършва в началото на всяка учебна година,чрез явно гласуване.

 ал.3. За избирането на Заместник председатели важат същите условия кактоЧл.1.,Ал.2.

 Чл.3. УУС избира Секретар за една година .

 Чл.4. УУС е съставен от председателите на ПУС в училище .

 ал.1.Председателите на ПУС /4-7кл./се избират в началото на всяка учебна година,най-късно до 15.10.

ал.2.Председателите на ПУС се избират по предложение на класа и могат да бъдат сменяни в зависимост от  ангажираността им в училищната работа,несправяне със задълженията или по лично желание.

 III.  Документация

 Чл.1. УУС работи по приет от него и съгласуван с Директора   на училището годишен план .

 ал.1.Годишният план на УУС  е съобразен  с План за дейността на училището. 

 ал.2.Годишният план на   УУС  се приема всяка година до 30.10. на заседание  на ученическия  съвет.

 ал.3.Работни планове,програми и комисии се изготвят и сформират за всяка отделна  инициатива.

 ал.4.Разпределението на дейностите и инициативите се извършва по класове,групи от отговорници,участващи  в  УУС или отделни ученици,веднага след приемането на годишния план на УУС или при възникнали нови дейности.

 ал.5.Всеки месец на заседание на УС ангажираните с изпълнението на определени дейности ученици отчитат извършената работа.

ал.6. В края на I и II учебен срок отговорните за изпълнението на задачите отчитат дейността си пред УУС,а Председателят обобщава,отчита и прави оценка на цялостната дейност в края на учебната година пред УУС. 

 ал.7.УУС се свиква в първия четвъртък от месеца, а при необходимост от спешни решения или изпълнение на нови задачи и повече от веднъж месечно. 

ал.8.В работата на УУС като гост може да участва и Директора на училището.

IV. Заключителни

Чл.1.Членовете на УУС имат право да: 

 ал.1. Запознаят всички ученици в училището с настоящия правилник и годишния план на УУС. 

ал.2.Предлагат дейности и инициативи, свързани с подобряването и обогатяването на материалната база.

ал.3.Бъдат представители на класовете си и да вземат решения от тяхно име при осъществяване на контакти  с училищното ръководство,институциите извън училището и др.

ал.4.Предлагат на преподавателите  и Училищното ръководство нови инициативи и дейности за по-пълноценно сътрудничество и разнообразяване на учебно-образователния процес.

Чл.2.  Членовете на УУС нямат право да:   

ал.1. Налагат политически ,етнически и религиозни идеи.

 ал. 2. Уронват престижа на училището, ръководството, преподавателите и свои съученици с действия или думи.

 ал. 3. Да отсъстват от учебни занятия във връзка с изпълнението на дейности на УУС, а в случаите, когато това се налага да става с изричното съгласие на Директора на училището.

 ал. 4. Набират и изразходват финансови и материални средства без знанието на Училищното ръководство, Педагогическия съветник, УУС и класните ръководители.

 Чл. 3. Във всички случаи, когато 50%+1 от присъстващите на УУС сметнат за необходимо, могат да внесат поправки към настоящия Правилник или нито един клас не може да бъде лишен от представител и право на глас в УУС, равно с правата на другите класове.

 

 
DSC_0315
    Цели на УУС:

 

 

 

 

 

 

Да  мотивира учениците за участие  в организацията  на училищния  живот.

 Да  предостави възможност на всеки  ученик за изява.

 Да осигурява полезна информация по „горещи” въпроси.

 Да създава поле за контакти и нови приятелства.

 Да формира млади лидери.

 

Състав   на   училищния ученически съвет 

2012/2013

 Председател: Никол   Кръстева

Заместник-председател:Симона Симеонова

Секретар: Албена Вълкова

 Членове:

Ралица Перчинкова- IV „a”клас

Георги Славейков-IV „б”клас

Елица Георгиева- IV „в”клас

Ивана Ганова-V „а”клас

Емилия Станова-V „б”клас

Ивелина Стоянова-V „в”

Кристина  Иванова-VI „а” клас

Симона Симеонова- VI „б” клас

Габриела Георгиева- VI „в” клас

Георги Найденов- VII „а” клас

Петко  Каменов- VII „б” клас

 

 

 План  за  дейността  на УУС за учебната 2012/2013г.

 Месец октомври

 Първо заседание на новия училищен ученически съвет и  избор на ново ръководство.

 Организиране  на конкурс за най-оригинален костюм за празника Halloween.

 Месец   ноември

 

Приемане план за дейността на УУС през учебната  2012/2013г.

 

1 ноември –Ден на народните будители

Участие  в общоградското честване на деня на народните будители

Конкурс за кът в класната стая

 ”Народните  будители” и “Патронът на моето училище”

 

4 ноември-Патронен празник  на  училището

Конкурс  изложба  за рисунка

„Светът на Вазов”

Конкурс за есе ,стихотворение,разказ на тема „Вазов и ние”

Екскурзия ”Из родния край на Вазов” 

 21 ноември – Ден на християнското семейство- /информационно табло/

 

Месец  декември

 Ден за борба срещу СПИН- 01.12.2012 г. 

Раздаване на символични червени лентички

Конкурс за плакати и презентации на тема АНТИ СПИН.

 Организиране на Коледно шоу и участие в коледни конкурси.

 Конкурс за най-оригинална сурвачка

 Оформяне на кът ”Бъднивечерска трапеза”

 Издаване на вестник „Омайниче” на Тема:”Коледни вълнения”. 

 

Месец  февруари

 Организиране  на седмици на превенциите:

 “Живот без цигарен дим”

  “Не на алкохола!”

 14 февруари-Денят на Свети Валентин

 Раздаване на сърчица, най-оригинално пожелание за празника

 

 Месец март

 ”С  мартеници,бели и червени, всеки закичи и щастлив  се усмихни”.

Конкурс изложба за най-оригинална мартеница

Благотворителност –„Мартеници за малките ни приятели от дома за деца”

 3 март-Националният ни празник.

Табла, кътове, презентации;

Конкурс за презентации”Моята родина славна”

 Организиране  на пролетно парти(маскарад)

 

 Месец април

 Ден на Земята-

Конкурс за рисунка

Конкурс за фотоколаж

Еко –изложба

 Седмица на детската книга

 

Месец май

 

9 май- Ден на ученическото самоуправление

Презентация: „9 май-Денят на Европа”

 24 май – Ден на славянската писменост и култура

Конкурс изложба  за рисунка на тема: „Напред науката е слънце”

Конкурс за есе „И ний сме дали нещо на светът”

 

Месец юни

 

1 юни-Ден на детето

Рисунка на асфалт

Участие в общоградските мероприятия

Happy End ”Пъстроцветна дъга”